CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Kế hoạch số 1689/KH-UBND 28/07/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn huyện Điện Biên
  số 1662/KH-BVĐ 28/07/2022 Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ "Hỗ trợ nông dân" huyện Điện Biên năm 2022
  Quyết định số 729/QĐ-TTg 16/06/2022 Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
  27/06/2022 Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2022 "Một số quy định của pháp luật và kỹ năng phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"
  Kế hoạch số 1318/KH-BCĐ 14/06/2022 Kế hoạch số 1318/KH-BCĐ, ngày 14/06/2022 của Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện Điện Biên về việc Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Quyết định số 1505/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định số 1505/QĐ-UBND, ngày 17/06/2022 của UBND huyện Điện Biên về việc Thành lập Đoàn kiểm tra triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phụ vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030
  1336/UBND-VHTT 16/06/2022 Công văn số 1336/UBND-VHTT, Đề nghị báo cáo, xây dựng Kế hoạch phát triển các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023
  số 49-HD/BTGTW 11/05/2022 Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
  số 14/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh
  Kế hoạch số 599/KH-UBND 24/03/2022 Của UBND huyện Điện Biên về việc Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án phát triến ứng dụng dữ liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyến đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  Quyết định số 676/QĐ-UBND 24/03/2022 Của UBND huyện Điện Biên về việc Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  Kế hoạch số 585/KH-UBND 03/03/2022 Của UBND tỉnh Điện Biên về việc Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  Quyết định số 06/QĐ-TTg 06/01/2022 Của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  26/04/2022 THỂ LỆ Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022
  Quyết định số 08/2022/QĐ-CP 28/03/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-CP ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
  15/04/2022 V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực người có công tại Quyết định số 654/QĐUBND ngày 12/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
  Kế hoạch số 734/KH-BATGT 14/04/2022 Kế hoạch số 734/KH-BATGT, ngày 13/4/2022 của Ban an toàn giao thông huyện Điện Biên về việc An toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Thông báo số 149/TB-CTĐG 14/04/2022 Thông báo số 149/TB-CTĐG, ngày 13/4/2022 về việc đấu giá tài sản
  Quyết định số 731/QĐ-UBND 08/04/2022 Quyết định số 731/QĐ-UBND, ngày 04/4/2022 của UBND huyện Điện Biên về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2022 huyện Điện Biên.
  31/03/2022 NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  28/03/2022 Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022
  22/03/2022 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ NĂM 2021
  22/03/2022 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CỦA LUẬT THỐNG KÊ
  22/03/2022 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
  Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 18/03/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
  18/03/2022 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
  18/03/2022 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
  18/03/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN TRỒNG CÂY MẮC CA
  Thông báo số 23/TB-UBND, ngày 14/03/2022 18/03/2022 Thông báo số 23/TB-UBND, ngày 14/03/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Điện Biên năm 2021.
  số 49/2020/NĐ-CP 16/03/2022 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
  Quyết định số 1645-QĐ/HU, ngày 14/02/2022 09/03/2022 Quyết định số 1645-QĐ/HU, ngày 14/02/2022 của Huyện ủy Điện Biên về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Điện Biên, giai đoạn 2022 – 2025.
  số 10-CT/TW 25/09/2021 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
  Hướng dẫn số 309/HD-UBND 27/02/2022 Hướng dẫn số 309/HD-UBND về việc Quản lý, cách ly, điều trị người mắc COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng tại nhà trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Luật số 39/2019/QH14 13/06/2019 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
  Luật số 61/2020/QH14 17/06/2020 LUẬT ĐẦU TƯ
  Luật số 43/2013/QH13 26/11/2013 LUẬT ĐẤU THẦU
  Luật số 24/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
  Luật số 59/2020/QH14 24/02/2022 LUẬT DOANH NGHIỆP
  Luật số 65/2014/QH13 25/11/2014 Luật Nhà ở
  Luật số 03/2022/QH15 11/01/2022 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
  1-40 of 391<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: