CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư tưởng, khoa giáo - giáo dục lý luận chính trị và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
 • Thời gian đăng: 15/12/2023 11:22:23 AM
 • Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/HU, ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên; nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác tư tưởng, khoa giáo - giáo dục lý luận chính trị và công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch huyện Điện Biên năm 2023; làm rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024. Chiều ngày 13/12/2023, Huyện uỷ Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư tưởng, khoa giáo - giáo dục lý luận chính trị và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Điện Biên chỉ đạo Hội nghị.
 • Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy, giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện, Tổ thư ký, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; phòng Văn hóa - Thông tin, TAND huyện, các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã thuộc huyện Điện Biên.

  Hoi-nghi-cong-tac-tu-tuong-2023.jpg

  Hội nghị tổng kết công tác tư tưởng, khoa giáo - giáo dục lý luận chính trị và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

  Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quan tâm công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 66 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2023, tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức cấp huyện, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; kiện toàn Ban Chỉ đạo, đội ngũ cộng tác viên, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạch động của Ban Chỉ đạo 35 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ lĩnh vực tư tưởng, tuyên giáo năm 2023.

  Ban Chỉ đạo 35 huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 huyện, tập trung chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, đội ngũ cộng tác viên thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn. Ban Chỉ đạo 35 huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã tăng cường nắm bắt, theo dõi tư tưởng, tình hình an ninh chính trị, các hoạt động tôn giáo, tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang và Nhân dân, các trang mạng xã hội về một số vấn đề xảy ra trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng, đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; kịp thời đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy các chủ trương, định hướng, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tư tưởng, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm 2023. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, Ban Chỉ đạo 35 huyện: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các lĩnh vực của công tác tư tưởng chính trị; đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng, chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phát sinh; đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng, phát huy vai trò của các cơ quan tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 • Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hoa, Văn phòng Huyện ủy Điện Biên
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: