CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN Quan-ly-Nha-nuoc : Quản lý Nhà nước
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Quyết định 3189/QĐ-UBND 04/10/2022 Công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
  Quyết định số 1387/QĐ-UBND 01/06/2022 Quyết định số 1387/QĐ-UBND, ngày 01/06/2022 của UBND huyện Điện Biên về Phân loại và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Điện Biên giai đoạn 2022-2026
  Thông báo số 23/TB-UBND, ngày 14/03/2022 18/03/2022 Thông báo số 23/TB-UBND, ngày 14/03/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Điện Biên năm 2021.
  Nghị định số 148/2020/NĐ-CP N/a Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Quyết định số 912/QĐ-UBND, N/a Quyết định số 912/QĐ-UBND, ngày 10/09/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên (bản chuẩn - kính nhờ các đơn vị lấy lại)
  Thông báo số 149/TB-UBND N/a Thông báo số 149/TB-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện Điện Biên năm học 2019-2020
  Quyết định số 955/QĐ-UBND N/a Quyết định số 955/QĐ-UBND, ngày 07/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố danh mục TTHC mới được ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch số 1420/KH-UBND N/a Kế hoạch số 1420/KH-UBND, ngày 08/08/2019 của UBND huyện Điện Biên tinh giản biên chế năm 2020.
  Thông tư 03/2018/TT-BTP N/a THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
  Quyết định số 355/QĐ-CTN N/a Quyết định số 355/QĐ-CTN, ngày 08/3/2019 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" và các văn bản có liên quan.
  Số 2955/KH-UBND 12/10/2018 Kế hoạch số 2955/KH-UBND, ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
  Các Luật, Nghị định được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV N/a Các Luật, Nghị định được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
  Bộ Luật Hình Sự số 100/2015/QH13, ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội N/a Bộ Luật Hình Sự số 100/2015/QH13, ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội
  Công văn số 67-CV/BTG 03/07/2018 Công văn số 67-CV/BTG, ngày 03/7/2018 của Ban tuyên giáo huyện Điện Biên về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
  Công văn số 107/PTP, ngày 18/6/2018 18/06/2018 Công văn số 107/PTP, ngày 18/6/2018 của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
  Công văn số 947/UBND-VH&TT 14/06/2018 Công văn số 947/UBND-VH&TT, ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2019.
  Nghị định 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 15/05/2018 Nghị định 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
  Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ 15/05/2018 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  Số 54/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
  Thông tư 03/2018/TT-BTP, ngày 10/3/2018 N/a Thông tư 03/2018/TT-BTP, ngày 10/3/2018 - Quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
  Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội 21/06/2017 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội : Luật quản lý, sử dụng tài sản công
  Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội N/a Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
  Luật số 13/2017/QH14 của Quốc hội : Luật Cảnh vệ 20/06/2017 Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14, ngày 20/06/2017 của Quốc hội
  Luật số 104/2016/QH13 của Quốc hội : Luật Tiếp cận thông tin 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13, ngày 06/04/2016 của Quốc hội
  Số 13/NQ-HĐND N/a Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
  14/NQ-HĐND N/a Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
  15/2015/NQ-HĐND N/a Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2016.
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: