• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 606/STNMT-QLĐĐ là văn bản Công văn số 606/STNMT-QLĐĐ, ngày 28/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên về việc công khai và cung cấp kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của tỉnh Điện Biên của Sở Tài Nguyên và Môi Trường do đồng chí ký ngày
  Công văn số 606/STNMT-QLĐĐ, ngày 28/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên về việc công khai và cung cấp kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của tỉnh Điện Biên
  Số/Ký hiệu Công văn số 606/STNMT-QLĐĐ
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Loại
  Tệp đính kèm: