Văn bản Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW là văn bản Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. của do đồng chí ký ngày 01/01/1900
Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.
Số/Ký hiệu Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 01/01/1900
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cổng thông tin điện tử tỉnh

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: