• Kế hoạch Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021
 • Thời gian đăng: 07/04/2021 10:39:31 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • 1. Mục đích

  Tăng cường nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân trong địa bàn huyện về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ(HLATGTĐB); Lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm thống nhất nhận thức chung để công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tới thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, ban, ngành chuyện môn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.2 Lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, đường phố xanh, sạch, đẹp, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông để từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hóa tham gia giao thông trong cộng đồng. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ công trình giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể người dân về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể trong công tác quản lý, bảo vệ, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, vướng mắc để thực hiện thắng lợi Kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Điện Biên 2021.

  2. Yêu cầu

  Thực hiện triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nghiêm túc triển khai đồng bộ, quyết liệt có sự chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt từ huyện, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, `UBND các xã, các cơ quan lý đường bộ. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan có liên quan, UBND các xã triển khai công tác quản lý, lập lại trật tự HLATGTĐB trên địa bàn huyện Điện Biên; Triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự HLATGTĐB trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021 phải tuân theo các quy định của pháp luật; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, phối hợp chặt chẽ với công tác vận động các cá nhân, tổ chức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ HLATGTĐB. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, xây dựng Chương trình triển khai cụ thể, phải có sự phối hợp nhịp nhàng, giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, để không tái phạm, lấn chiếm HLATGTĐB đã được giải tỏa, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tiến độ.

 • Tác giả:
 • Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
  Công khai TTHC trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
  Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
  Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
  Hướng dẫn, tuyên truyền Tuyển sinh Quân sự
  Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên năm 2020
  Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Thông báo lịch tiếp công dân của Huyện ủy Điện Biên năm 2021
  Tuyên truyền triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
  Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên
  Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lần thứ VII.
  Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên năm học 2020 - 2021
  1-15 of 131<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: