• Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 07/2018/NQ-CP, ngày 16/1/2018 của Chính phủ
 • Thời gian đăng: 13/03/2018 09:59:22 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 07/NQ-CP

  Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

   

  NGHỊ QUYẾT

  PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP; VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ 28 ĐỀ MỤC

  CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục (Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển).

  Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

  1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc: sắp xếp chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

  2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục nêu trên.

  3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục nêu trên, các cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

  4. Các bộ, cơ quan ngang bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát, đề xuất việc chấm dứt hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn áp dụng trên thực tế thuộc lĩnh vực quản lý được phân công, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 01 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp.

  Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong quý II năm 2018.

  Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.


  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, PL (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

  DANH MỤC

  CÁC CHỦ ĐỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP; VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ 28 ĐỀ MỤC
  (Ban hành kèm
  theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ)

  I. CHỦ ĐỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

  STT

  Tên đề mục

  Tên chđ

  1

  Tương trợ tư pháp

  Tương trợ tư pháp

  II. CHỦ ĐỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

  STT

  Tên đề mục

  Tên ch đ

  Công tác văn thư

  Văn thư, lưu trữ

  Lưu trữ

  Văn thư, lưu trữ

  III. 28 ĐỀ MỤC

  STT

  Tên đmục

  Tên ch đ

  Bảo hiểm y tế

  Bảo hiểm

  Kinh doanh bảo hiểm

  Giám định tư pháp

  Btrợ tư pháp

  Dân số

  Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

  Phòng, chống bạo lực gia đình

  Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  Hành chính tư pháp

  Đăng ký và quản lý hộ tịch

  Lý lịch tư pháp

  Quốc tịch Việt Nam

  Công nghệ cao

  Khoa học, công nghệ

  Các tổ chức tín dụng

  Ngân hàng, tiền tệ

  Ngoại hối

  Bảo vệ và kim dịch thực vật

  Nông nghiệp, nông thôn

  Động viên công nghiệp

  Quốc phòng

  Lực lượng dự bị động viên

  Nghĩa vụ quân sự

  Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

  Quản lý nợ công

  Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

  Đặc xá

  Thi hành án

  Thi hành án dân sự

  Thuế thu nhập cá nhân

  Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác

  Cư trú

  Trật tự, an toàn xã hội

  Xử lý vi phạm hành chính

  Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

  Văn hóa, thể thao, du lịch

  Điện ảnh

  Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng

  Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

   

 • Tác giả: Phòng VH&TT huyện Điện Biên
 • giới thiệu cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2021
  NGHỊ ĐỊNH 167 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
  NGHỊ ĐỊNH 26/2012/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  NGHỊ ĐỊNH 25/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  Pháp lệnh số: 16/2011/UBTVQH12 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10/1930 - 15/10/2021; 22 năm ngày Dân vận của cả nước 15/10/1999-15/10/2021
  V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
  THÔNG BÁO đấu giá tài sản
  Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
  Thông báo Về việc công khai lấy ý kiến góp ý vào phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Thông báo của Trung tâm QLĐĐ về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
  Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 huyện Điện Biên
  Cảnh báo lừa đảo trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
  V/v công khai, không công khai TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Quyết định số 1334/QĐ- UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
  1-15 of 164<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: