• Công tác Cải cách hành chính huyện Điện Biên năm 2019
 • Thời gian đăng: 06/12/2019 08:31:20 AM
 • Cải cách hành chính không còn là công việc mới mẻ, tuy nhiên công tác cải cách hành chính diễn ra trong thời kỳ đất nước ta đang trên đà phát triển, hộp nhập quốc tế, việc quản lý hành chính nhà nước luôn luôn phải cập nhật để phù hợp với điều kiện của đất nước trong tình hình mới, có nhiều vấn đề phải vừa làm, vừa tìm tòi rút kinh nghiệm. Vì vậy, việc hình thành quan điểm và những nguyên tắc cơ bản trong chỉ đạo công cuộc cải cách hành chính cũng như việc đề ra những giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn là một quá trình tìm tòi sáng tạo không ngừng, nhận thức liên tục và thống nhất trong tiến trình đổi mới đất nước.

  Cải cách hành chính có mục đích lớn nhất là phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp một cách tốt hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công việc, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chính vì vậy, hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã tăng cường, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác Cải cách hành chính hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.

  Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách Nhà nước giai đoạn 2011- 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch số 3756/KH- UBND, ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên. Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 2240/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2019. Nội dung Kế hoạch đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp tình hình thực tế của huyện, trong đó tập trung ở các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, trong đó tập trung ưu tiên đấy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải cách tố chức bộ máy nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác Cải cách hành chính.

  Cải cách thể chế là một nền tảng quan trọng trong công tác Cải cách hành chính. Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện tốt việc cải cách thể chế, xây dựng và kiểm soát tốt quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của huyện và UBND các xã. Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND, ngày 18/01/2019 về việc công bố danh mục văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân huyện hết hiệu lực toàn bộ năm 2018; thực hiện rà soát 12 văn bản QPPL trong đó có 07 Nghị quyết của HĐND, 05 Quyết định của UBND; có 29 văn bản QPPL thuộc đối tượng hệ thống hóa, trong đó có 21 Nghị quyết, 08 Quyết định. Qua công tác hệ thống hóa đã ban hành Báo cáo số 06/BC-UBND, ngày 10/01/2019 về hệ thống hóa kỳ 2014-2018; Quyết định số 144/QĐ-UBND, ngày 18/01/2019 về Công bố kêt quả hệ thông hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND huyện Điện Biên trong kỳ hệ thống hóa 2014- 2018. Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện hướng dẫn công chức tư pháp cấp xã về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các buổi giao ban hàng tháng theo tinh thần, nội dung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP, ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Việc ban hành văn bản QPPL của huyện, xã đã cơ bản đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản QPPL. Tăng cường công tác tham mưu ý kiến tham gia Dự thảo Luật, Nghị định, thông tư của Bộ, ngành trung ương , góp phần từng bước nâng cao chất lượng ban hành và hoàn thiện hệ thống thế chế; chỉ đạo các xã thuộc huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, thế chế hiện hành.

  Bên cạnh việc cải cách thể chế, huyện luôn quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Thông báo và niêm yết công khai các quy định, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa  của UBND huyện, xã đảm bảo minh bạch, cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức tiện liên hệ. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng thời hạn quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây phiền hà hoặc thái độ thiếu chuẩn mực đối với người dân. Kết quả giải quyết TTHC tính đến 15/11/2019; 100% TTHC được giải quyết qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cụ thể: Cấp huyện: Tổng số TTHC đã tiếp nhận 7.775; tổng số TTHC đã giải quyết là 7.200; tổng số TTHC đang trong thời gian giải quyết là 575. Cấp xã: tổng số TTHC đã tiếp nhận 81.717; tổng số TTHC đã giải quyết là 81.685; tổng số TTHC đang trong thời gian giải quyết là 32.

  CCHC-2019.jpg

  (Bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Điện Biên)

  Công tác tuyên truyền luôn đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống nhân dân. Công tác truyền thông về hoạt động kiếm soát thủ tục hành chính được huyện triển khai thông qua các hội nghị giao ban, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của huyện; lồng ghép thông tin về kiểm soát TTHC thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trưong, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Các TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện, kết nối đến Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của tỉnh, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, lồng ghép với công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật tại cơ sở.

  Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Trong năm 2019, huyện đã tiến hành xây dựng và thực hiện Đề án sáp nhập thôn bản trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021, đến nay huyện giảm số thôn, bản trong toàn huyện từ 465 thôn, bản xuống còn 345 thôn, bản (giảm 120 thôn, bản); Tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại số trường học trên địa bàn huyện và theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ VI - Ban Chấp hành Trang ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đối mới, sắp xếp tố chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cử 58 cán bộ, công chức của các phòng ban, MTTQ và đoàn thế huyện tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên và chuyên viên chính năm 2019. Cử và đông ý cho 127 cán bộ, công chức tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn.

  Việc hiện đại hóa hành chính đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác Cải cách hành chính. Hiện nay, 100% cơ quan chuyên môn và UBND các xã thuộc huyện Điện Biên đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

  Huyện đã tiến hành nâng cấp phần mềm quản lý văn bản TD - Office để triển khai, tra cứu các văn bản chỉ đạo, điều hành được thuận lợi hơn, mở rộng chuyển văn bản đa chiều giữa tỉnh, huyện, xã. Bên cạnh đó, UBND huyện đã triển khai cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Điện Biên trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, đê đảm bảo thời gian tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định. Tiếp tục duy trì và thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện, đấy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

  Có thể nói, với sự quyết tâm của các cấp Ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận của nhân dân, công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện luôn duy trì được sự ổn định, từng bước đạt kết quả tốt, tạo niềm tin và sự hài lòng trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 1226<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: