Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐƯỢC CHỌN LÀM ĐẠI HỘI ĐIỂM CỦA TỈNH, NHIỆM KỲ 2020-2025
 • Thời gian đăng: 10/09/2019 04:06:25 PM
 • Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 14/8/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tỉnh ủy Điện Biên chọn Đảng bộ huyện Điện Biên để chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. 

  Để kịp thời cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện. Theo Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 06-9-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định 5 yêu cầu, trong đó có các nội dung cốt lõi: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ huyện tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của chi bộ, đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác nhân sự cấp ủy phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới....Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc, cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Theo Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 6-9-2019 của Huyện ủy Điện Biên đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp cần thực hiện tốt 4 nội dung: (1). Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2). Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; (3). Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4). Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

  Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp như sau: Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không quá 1 ngày, hoàn thành trước ngày 10-2-2020. Đại hội chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy không quá 02 ngày, bắt đầu từ 20/2, hoàn thành trước ngày 31/3/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/5/2020. Thời gian họp trù bị Đại hội không quá 1/2 ngày. Huyện ủy Điện Biên chọn Đảng bộ xã Thanh chăn và Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm; chọn Đảng bộ xã Thanh Hưng để thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội.Về chỉ đạo đại hội điểm: Mỗi đảng bộ xã tùy thuộc vào đặc điểm tình hình để  lựa chọn từ 01 đến 02 chi bộ trực thuộc để chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai trong toàn đảng bộ. Đảng bộ Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế huyện lựa chọn 01 chi bộ để chỉ đạo  tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội trong toàn đảng bộ. Căn cứ thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, mỗi cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình, xác định dự kiến thời gian tổ chức đại hội; các công việc theo từng mốc thời gian cụ thể; số lượng đại biểu dự đại hội; dự kiến các kỳ họp của ban thường vụ cấp ủy, của cấp ủy để bàn và quyết định những vấn đề cụ thể về công tác chuẩn bị đại hội; thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội. Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được ban hành chậm nhất trong tháng 10/2019. Về văn kiện thảo luận trước và trình tại đại hội cần lưu ý: Cấp ủy cấp trên sớm chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của cấp mình, gửi đại hội đảng bộ cấp dưới trực tiếp để thảo luận đóng góp ý kiến. Báo cáo chính trị chính thức tại đại hội phải được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết; có chủ đề ngắn gọn thể hiện rõ tầm nhìn, ý chí, quyết tâm của đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Sau khi đại hội thông qua, được hoàn thiện thành văn kiện chính thức để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ. Các cấp ủy quyết định phân bổ cho đảng bộ cấp dưới số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên kịp thời trước khi tổ chức đại hội. Số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến 289 đại biểu./.

 • Tác giả: Khánh Huyền - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 623<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >