TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Huyện Điện Biên triển khai Kế hoạch số 36a/KH-UBND, ngày 08/01/2019 về tuyên truyền CCHC huyện Điện Biên năm 2019
 • Thời gian đăng: 04/03/2019 08:20:04 PM
 • Nhằm tạo sự hưởng ứng, đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân, doanh nghiệp về công tác CCHC của huyện. Đồng thời, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ trong công tác CCHC. Huyện Điện Biên tiếp tục duy trì 100% các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân được công bố, công khai trên Cổng Thông tin điện tử của huyện và 100% hộ dân trên địa bàn được tiếp cận các nội dung thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính là một trong những chỉ tiêu tại Kế hoạch số 36a/KH-UBND, ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về tuyên truyền CCHC huyện Điện Biên năm 2019.

  Theo đó, công tác tuyên truyền cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện thông qua bồi dưỡng, đào tạo trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, vì dân, hội nhập.

  Tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, công dân trên địa bàn huyện về trách nhiệm tham gia CCHC. Thông tin, tuyên truyền làm nổi bật mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của huyện, của tỉnh; về các giá trị và lợi ích của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện CCHC. Tuyên truyền nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân và doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian và chi phi thực hiện thủ tục hành chính. Tuyên truyền việc cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

            Tuyên truyền thực hiện các nội dung và kết quả nổi bật của Chương trình CCHC trên các lĩnh vực; cách làm hay, tấm gương tiêu biểu, các tổ chức, tập thể xuất sắc, các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện và xã.

  Tuyên truyền các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh tuyên truyền việc xây dựng hệ thống CNTT về các lợi ích của các dịch vụ công trực tuyến; cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, bám sát chỉ đạo của tỉnh; chủ động niêm yết tại trụ sở, đăng tải đầy đủ các thủ tục hành chính tại Cổng thông tin điện tử, bảng tin công cộng, bản tin và các ấn phẩm của cơ quan, đơn vị…

  Đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông. Lồng ghép công tác tuyên truyền các nội dung  CCHC vào công tác tuyên truyền PBGDPL, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp các ngành về thông tin tuyên truyền CCHC gắn với công tác tuyên truyền, PBGDPL.

  UBND huyện Điện Biên giao Phòng VH&TT là đơn vị chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị triển khai Kế hoạch; Hướng dẫn UBND các xã trên địa bàn huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với nhiều nội dung tin bài phong phú, đa dạng.. Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình triển khai có hệ thống việc cung cấp thông tin, cập nhật, chia sẻ, liên kết thông tin về CCHC trên trang  Thông tin điện tử của huyện.

  Thông qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về mục tiêu, xác định được thái độ, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền CCHC./.

 • Tác giả: Vũ Thị Lựu - Phòng VH&TT huyện Điện Biên
 • Nguồn tin: Trích dẫn Kế hoạch số 36a/KH-UBND, ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về tuyên truyền CCHC huyện Điện Biên năm 2019
 • 1-10 of 526<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >