• Kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng huyện Điện Biên giai đoạn 2015-2020
 • Thời gian đăng: 29/09/2020 03:47:15 PM
 • Ngay sau Đại hội thi đua yêu nước Tỉnh Điện Biên lần thứ IV, năm 2015, huyện Điện Biên đã tích cực đẩy mạnh triển khai và thực hiện đạt nhiều kết quả phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020.
 • T-YN-1.jpg 

  (Ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V (2020 – 2025)

  Đối với công tác Lãnh đạo, chỉ đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thuộc huyện căn cứ những điều kiện của cơ quan, đơn vị để cụ thể hoá xây dựng kế hoạch thi đua, đề ra các biện pháp tích cực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Luật thi đua, khen thưởng từ đó đã đưa phong trào thi đua yêu nước của huyện lên một tầm cao mới để phong trào thi đua yêu nước của huyện đi vào chiều sâu, có sức lan toả trong cả hệ thống chính trị.

  T-YN-2.jpg

  (Ảnh: Đoàn Đại biểu huyện Điện Biên tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V)

  Hàng năm, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện đã bám sát các nội dung của Chỉ thị 34-CT/TW, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng và các nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước để xây dựng nội dung, phát động phong trào thi đua yêu: Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp”; phong trào thi đua "Liên kết phục vụ nông nghiệp xây dựng nông thôn mới, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo” Đặc biệt 04 phong trào lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi đua thực hiện văn hóa công sở”... qua đó đã khơi dậy được tinh thần sự hưởng ứng tham gia của đông đảo  cán bộ, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân đã đem lại hiệu quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực đời sống.

  Trong giai đoạn 2015 - 2020, huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho trên 500 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách tại các cơ quan, đơn vị, trường học và UBND các xã thuộc huyện qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, kịp thời biểu dương những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng và gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh; những nội dung cơ bản của Chỉ thị 34-CT/TW, Luật thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành của trung ương, của tỉnh và cách làm hay, sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của các gương điển hình tiến tiến được tăng cường tuyên truyền phổ biến trên Đài phát thanh, Trang Thông tin điện tử của huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, công chức và nhân dân các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp với các xã nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, nhiều hộ nông dân vượt khó vươn lên đầu tư phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; qua đó đã tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân phấn đấu vươn lên.

  Phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng huyện Điện Biên với quan điểm sáng tạo, phù hợp, đúng đắn với mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra trong 5 năm (2015 - 2020) huyện Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu trong các phong trào đó là:

  Phong trào phát triển sản xuất nông nghiệp: Huyện Điện Biên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện để mở rộng diện tích, tăng năng xuất cây trồng, vật nuôi.Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, năng suất cao, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, giá trị thu nhập ngày càng được nâng cao. Phong trào thi đua dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng, đưa cơ khí vào phục vụ sản xuất nông nghiệp được huyện trú trọng, quan tâm. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Liên kết phục vụ nông nghiệp xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo” phát triển mạnh, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Kết quả: Tính đến hết năm 2019, tổng diện tích gieo trồng nông nghiệp tính đến nay là 26.142,56 ha, diện tích cây công nghiệp đạt 1.356,39 ha, diện tích cây ăn quả đạt 1.224,83 ha. Bình quân lương thực đạt 785kg/người/năm. Tốc độ phát triển đàn gia súc, gia cầm, thủy sản đạt kết quả cao, đã chuyển dịch theo hướng tập trung phát triển có đầu tư, gắn với quy mô trang trại, hợp tác xã. Tính đến nay, đàn gia súc (trâu, bò) đạt 42.998 con, tốc độ tăng trưởng đàn bình quân đạt 3,74%, tăng 5.532 con so với năm 2015, tổng đàn gia cầm ước đạt 1,558 con, tăng 469.227 con so với năm 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.515,95 ha, tăng 247,26 ha so với năm 2015; sản lượng nuôi trồng, đánh bắt đạt 1.455,16 tấn, tăng 655,14 tấn so với năm 2015.

  Công tác quản lý, bảo vệ rừng, chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô được đẩy mạnh; huyện đã đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giao khoán khoanh nuôi, tái sinh rừng và các điều kiện để trồng rừng.

  Trong phong trào thi đua phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Huyện đã tổ chức các phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”… Năm 2019 giá trị sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp đạt: 1.342 tỷ đồng, trong đó: Doanh nghiệp đạt: 783 tỷ đồng; hộ cá thể đạt: 489 tỷ đồng; gia công chế biến khác chiếm 70 tỷ đồng. Các ngành nghề truyền thống  như: Mây tre đan, dệt thổ cẩm, chế biến nông sản...đang được khuyến khích phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân.

  Tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn. Chỉ đạo công tác phòng chống lũ bão. Hệ thống đường giao thông từng bước được kiên cố hóa,Việc xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy, hợp vệ sinh đến các điểm dân cư nông thôn tại các thôn, bản thuộc các xã có địa hình cho phép được huyện trú trọng, đến nay toàn huyện có 81% các thôn, bản trên địa bàn huyện được đầu tư. Đã phối hợp với các ngành, tỉnh quản lý, phát huy có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng lưới điện, trạm biến áp, bưu chính viễn thông; đến nay 100% trung tâm các xã có điện lưới quốc gia đi qua, 95,2 % số hộ dân được sử dụng điện lưới; 95% dân số được phủ sóng phát thanh, được xem truyền hình. Xây dựng phát triển hình thái du lịch làng bản văn hóa, tạo thuận lợi cho các làng bản trong huyện thu hút khách du lịch, tìm hiểu văn hóa dân tộc, lễ hội của đồng bào địa phương, đồng thời kết hợp tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  Là một huyện miền núi kinh tế chậm phát triển. Công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, trong khi đó nhu cầu chi ngân sách rất lớn vì vậy phong trào tăng thu cho ngân sách huyện được quán triệt chỉ đạo từ huyện tới xã và các cơ quan chức năng; ý thức tự giác làm nghĩa vụ với nhà nước của nhân dân được nâng lên cùng với việc cải tiến tổ chức và phương pháp làm việc đã cơ bản khắc phục được tình trạng nợ đọng, chây ỳ thuế, từng bước thực hiện thu đúng, thu đủ, tìm nguồn thu mới cho ngân sách. Kết quả năm 2019, tổng thu ngân sách đạt 1.033,772 tỉ đồngđạt 102,35% kế hoạch (tăng 20% so với năm 2015).

  Hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng của nhân dân và phát triển sản xuất; tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 2.913 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 13%; cơ sở vật chất, hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư,hệ thống thương mại dịch vụ được mở rộng đa dạng; dịch vụ du lịch được khuyến khích đầu tư đặc biệt là mô hình du lịch cộng đồng (homestay) từng bước được hỗ trợ để hình thành gắn với khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc và khôi phục các ngành nghề thủ công truyền thống.

  Công tác lao động, việc làm; đào tạo nghề; thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội được tổ chức có hiệu quả; Giai đoạn 2015 - 2020, hơn 6.355 lao động đã được tạo việc làm; phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề cho 3.669 học viên. Phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, hưởng ứng “Ngày vì người nghèo”, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; tạo điều kiện cho các hộ gia đình vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế, thu hút lao động;. Tính đến năm 2019, số hộ nghèo toàn huyện còn 12,85% (giảm 16,21% so với năm 2015).

  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng; trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình về xây dựng đời sống văn hóa. Tính đến năm 2019, có 342/465 thôn bản được công nhận thôn, bản văn hóa đạt 105,23% so với chỉ tiêu huyện giao, 119,58% so với chỉ tiêu tỉnh giao; 20.769 gia đình được công nhận gia đình Văn hóa đạt 105,49% so với chỉ tiêu huyện giao, đạt 111,66% chỉ tiêu tỉnh giao; có 164/167 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Duy trì tổ chức thành công Ngày hội VHTT&DL các dân tộc huyện Điện Biên - Lễ hội Thành Bản Phủ; Ngày hội văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên; giao lưu văn hóa dân tộc Mông từ năm 2012-2020.Toàn  huyện đã được công nhận 04 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, 8 nghệ nhân được công nhận là Nghệ nhân ưu tú; Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh, luôn là đơn vị dẫn đầu về thành tích thể dục thể thao của tỉnh; Duy trì và nâng số người luyện tâp thể thao thường xuyên mỗi năm với số lượng 30.500 đến 31.500 người, duy trì 54 CLB TDTT cơ sở.

  Chất lượng du lịch có bước phát triển mới, đã hình thành nhiều khu du lịch tập trung, kết hợp du lịch lịch sử với du lịch sinh thái như: Đền Hoàng Công Chất; suối khoáng nóng UVA, Hua Pe; Động Pa Thơm…Hàng năm thu hút trên 20.000 lượt khách trong và ngoài nước đến thăm quan. Xây dựng phát triển hình thái du lịch làng bản văn hóa để thu hút khách du lịch, tìm hiểu văn hóa dân tộc, lễ hội của đồng bào địa phương, đồng thời kết hợp tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  Các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vẫn được quan tâm, chỉ đạo; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến là tập thể và giáo viên tận tụy tâm huyết với nghề từ đó đã tạo ra nhiều học sinh giỏi các cấp...

  Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống trường, lớp học tiếp tục được kiên cố hóa; quy mô học sinh tiếp tục tăng, tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch giao. Tỉ lệ học sinh chuyển lớp, hoàn thiện chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS đạt trên 90%, tốt nghiệp THPT đạt trên 95%, 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó 95% trên chuẩn; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm tính đến năm 2019 toàn huyện có 84/96 trường đạt chuẩn.

  Hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đầu tư theo hướng ngày càng hiện đại, nhiều kỹ thuật cao được đưa vào áp dụng; đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở được nâng cao trình độ chuyên môn và y đức. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện có hiệu quả. Toàn huyện có 66 bác sỹ, chiếm tỷ lệ 5,5 bác sỹ/vạn dân, đạt 100% NQ; 19/21 xã có nhà trạm y tế xã (02 xã còn lại đã được đầu tư xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2020); 19/21 Trạm y tế xã có bác sỹ, đạt 100% NQ; dự kiến cuối năm 2020, 21/21 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế..

  Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.  Quản lý chặt chẽ các đối tượng chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế quan trọng trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các đối tượng, kiềm chế hoạt động của các đối tượng cầm đầu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Triển khai cho 4.206 cán bộ, công nhân viên, 25.232 hộ gia đình học tập và ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp tục duy trì và củng cố 350 tổ an ninh nhân dân, 15 tổ tự quản, 360 tổ hòa giải cơ sở, 03 cụm liên kết an ninh trật tự. Tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân tại 15/25 xã, với 1.450 người tham gia.Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát đảm bảo TT ATGT; Thực hiện tốt Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

  Triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác Quân sự - Quốc phòng. Chỉ đạo các đơn vị xã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ, giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia, bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quan trọng trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Phối hợp với các Đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch Biên phòng tác chiến phòng thủ. Tổ chức huấn luyện cho 100% cơ sở dân quân tự vệ kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 23/28 đơn vị đạt kết quả khá. Phong trào bảo vệ An ninh tổ quốc, phong trào Thi đua “Quyết thắng”; Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt”; Phong trào “Luyện hay, bắn giỏi”… trong lực lượng vũ trang được phát động mạnh mẽ. Tổ chức tốt các cuộc luyện tập, diễn tập các phương án đã được phê duyệt. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng giáo dục quốc phòng; Chỉ đạo Ban CHQS các xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương; Tổ chức tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đạt 100% chỉ tiêu giao.

  Phong trào thi đua nâng cao chất lượng về nề nếp công vụ, cải cách hành chính của huyện được quan tâm, đảm bảo công khai thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa tại huyện và các xã được nâng lên.Văn phòng HĐND&UBND huyện và 21/21 xã đã thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” .

  Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dântheo đúng quy định và thẩm quyền từng cấp.Tổ chức triển khai các quy định của Đảng, nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời việc kê khai tài sản, thu nhập của các cán bộ công chức thuộc diện phải kê khai tài sản theo từng năm.

  MTTQ và các đoàn thể quần chúng đã tích cực vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện phong trào thi đua, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội đoàn kết toàn dân ở khu dân cư”; Hội nghị biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ủy ban MTTQ huyện đã vận động ủng hộ xây dựng được 292 nhà đại đoàn kết trị giá trên 4 tỷ đồng; phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam, người uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số, hộ nghèo…hàng nghìn xuất quà trị giá trên 1,5 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; phong trào “4 đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp”; Hội Nông dân huyện với phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phong trào cải tạo vườn tạp, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; phong trào người tốt, việc tốt, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng, chống các tệ nạn xã hội, nâng cao dân trí, xây dựng gia đình nông dân no ấm, khỏe mạnh, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cùng phát triển bền vững. Liên đoàn Lao động huyện với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ủng hộ các loại quỹ: Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã đóng góp được trên 675 triệu đồng,hỗ trợ 18 hộ gia đình CNVC-LĐ khó khăn sửa chữa, xây mới nhà; ủng hộ “Tấm lưới nghĩa tình ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa” được trên 65 triệu đồng... Hội chữ thập đỏ huyện đã tổ chức cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”; phát động phong trào hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ”, “Giọt máu hồng”.Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi đều tổ chức  phát động các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có những chuyển biến rõ nét, kinh tế - xã hội phát triển với tốc độ khá, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt; toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thẩm định 03 xã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới (đạt từ 15-18 tiêu chí). Trong năm 2019, huyện đã được UBND tỉnh công nhận là tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

  Trong những năm qua, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực, trên từng lĩnh vực: Phát triển kinh tế hộ gia đình;sản xuất - kinh doanh; xây dựng làng, bản văn hóa; xây dựng nông thôn mới; giáo dục - đào tạo; y tế; quốc phòng - an ninh; tổ chức hội, đoàn thể; xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu được các cấp, các ngành ghi nhận.

  Từ năm 2015 đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và sát sao của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, công tác thi đua, khen thưởng của huyện từng bước được đổi mới, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, trên mọi lĩnh vực và đạt được các danh hiệu thi đua cao quí đó là :

  * Danh hiệu thi đua

  - Cờ thi đua của Chính phủ: 04 tập thể.

  - Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh: 32 tập thể.

  - Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: 346 tập thể.  

  * Hình thức khen thưởng

  - Huân, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ các hạng: 15 cá nhân.

  - Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 03 cá nhân.

  - Huân chương lao động: 02 tập thể, 02 cá nhân.

  - Bằng khen thủ tướng Chính phủ: 11 tập thể, 10 cá nhân.

  - Bằng khen của UBND tỉnh: 119 tập thể, 214 cá nhân.

  UBND huyện tặng Giấy khen cho 2.080 tập thể và 5.972 cá nhân; công nhận 851 chiến sĩ thi đua cơ sở; công nhận 661 tập thể và 14.491 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. UBND 21 xã thuộc huyện đã tặng Giấy khen cho 1.853 tập thể và 4.286 cá nhân.

  -H-B-XX.jpg

  Giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình đất nước phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện; Song phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng, nhân rông điển hình tiên tiến đã có nhiều chuyển biến tích cực . Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân đân về phong trào thi đua yêu nước được nâng lên. Tổ chức, triển khai thực hiện nghiệm túc Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2013, Nghị định và các văn bản Pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện. Từng bước đổi mới tổ chức triển khai phong trào thi đua, có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể rõ ràng, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực; chú trọng đến công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhờ đó đã tạo động lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra. Trong thời gian tới với những nỗ lực và quyết tâm cao, huyện Điện Biên sẽ tiếp nối những kết quả đã đạt được để tiếp tục khẳng định một Huyện Điện Biên vững mạnh toàn diện./.

 • Tác giả: Phạm Minh Châu - Phòng VH&TT huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 766<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: