• Mười năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020 huyện Điện Biên và những kết quả nổi bật
 • Thời gian đăng: 16/10/2020 03:39:00 PM
 • Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong tình hình mới.
 • Cải cách hành chính được xem như đòn bẩy cho sự phát triển. Vì vậy, đánh giá về kết quả của Cải cách hành chính không thể không đề cập đến những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội.

  Với đặc thù là huyện miền núi, biên giới, Điện Biên được xác định là huyện trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội, trọng yếu về an ninh, quốc phòng của tỉnh. Huyện có đường biên giới Việt - Lào dài 171,2 km; diện tích tự nhiên 139.578,84 ha; có 21 đơn vị hành chính cấp xã (12 xã loại 1, 09 xã loại 2), 275 thôn, bản; dân số trên 100 nghìn người, với 07 dân tộc cùng sinh sống. Tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020 tiếp tục tăng trưởng và phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực; Giá trị sản xuất khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2019  đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với năm 2015; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.677 tỷ đồng, tăng 425 tỷ đồng so với năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 2.585 tỷ đồng, tăng 1.065 tỷ đồng so với năm 2015. Năm 2020 (tính trên địa bàn 21 xã), giá trị sản xuất khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 1.077 tỷ đồng; khu vực công nghiệp - xây dựng 1.730 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp và thủy sản; năm 2019, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 27,51%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 34,63%; khu vực thương mại - dịch vụ đạt 37,86%. Năm 2020 khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 23,36%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 35,09%; khu vực thương mại - dịch vụ ước đạt 41,55%. Đến năm 2019, toàn huyện có 16/25 xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết. Năm 2020, dự kiến thêm 02 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới lên 15/21 xã (chiếm 41% toàn tỉnh), trong đó có 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

  Những thành tựu, kết quả của sự tăng trưởng trong những năm qua mà huyện Điện Biên đã đạt được bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân song Cải cách hành chính là một nhân tố, một yếu tố động lực khi Cải cách hành chính góp phần giảm bớt chi phí xã hội, chi phí ngân sách, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, mở ra những cơ hội cho phát triển, tạo ra sức hấp dẫn của huyện trong mắt các nhà đầu tư.

  IMG_0151.jpg

  (Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh kiểm tra công tác CCHC huyện Điện Biên)

  Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND & UBND huyện đã có nhiều chủ trương, biện pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

  Ngay từ những năm đầu của lộ trình cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020, huyện đã xây dựng kế hoạch, mở hội nghị tập huấn cấp huyện, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc nội dung chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/20216 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Điện Biên đến năm 2015 và Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 -2020. Các văn bản hướng dẫn của các bộ, ban ngành đến 100% cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và các xã trong huyện. Ngoài việc giới thiệu nội dung cơ bản kế hoạch tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của UBND tỉnh, các hội nghị đã phân tích thực trạng bộ máy, nhiệm vụ và công tác hành chính của huyện; chỉ ra nguyên nhân của sự tồn tại, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó xác định rõ mục tiêu và đề ra các giải pháp thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện.

  Qua việc nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết, kế hoạch. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện, cùng với nhận thức đúng đắn và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức huyện nên công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước của huyện được nâng lên; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính từng bước được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Thủ tục hành chính và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước có bước đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường hơn, đã tạo được niềm tin của nhân dân.

  Công tác cải cách thể chế của huyện đi vào những trọng tâm về động lực phát triển. Ngay sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành, đặt ra yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy pham pháp luật. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện rà soát, tổng hợp các văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực quản lý để phát hiện các văn bản QPPL không còn phù hợp với Hiến pháp. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản không phù hợp, hàng năm tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành. Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia vào các dự thảo luật, văn bản QPPL được huyện triển khai một cách tích cực. Từ năm 2015 đến tháng 3/2020 đã tổ chức lấy ý kiến tham gia vào 48 dự thảo luật, 69 dự thảo văn bản QPPL của Trung ương, của tỉnh, huyện. Thực hiện thẩm định 19 văn bản QPPL. Thực hiện 23 cuộc kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thẩm định 201 hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ giáo dục bắt buộc; 163 hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Từ năm 2015 đến tháng 3 năm 2020 HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã đã ban hành 321 văn bản QPPL. Thực hiện 02 kỳ hệ thống hóa văn bản; Kỳ 1 từ năm 2004 đến hết năm 2013; Kỳ 2 từ năm 2014 đến hết năm 2018 với 321 văn bản QPPL được rà soát, hệ thống hóa. Thực hiện tự kiểm tra 07 văn bản QPPL; kiểm tra theo thẩm quyền 272 văn bản QPPL.

  IMG_0190.JPG

  (Huyện Điện Biên thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC tại các xã)

  Nhằm góp phần hiện thực hóa, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng người dân thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Từ năm 2015 đến tháng 3/2020, UBND huyện tổ chức 09 Hội nghị PBPL cấp huyện; 13 Hội nghị cấp xã; Hội đồng PBGDPL huyện, UBND các xã trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật - trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên 13.000 cuộc với trên 600.000 lượt người tham dự; phối hợp với Hội luật gia tỉnh tổ chức 28 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền PBGDPL, kỹ năng hòa giải cơ sở cho 1.540 lượt người tham dự. Củng cố 465 tổ hòa giải cơ sở; hướng dẫn các tổ hòa giải cơ sở tiếp nhận giải quyết 651 vụ hòa giải trong đó: Hòa giải thành 552 vụ, không thành 105 vụ, tỷ lệ hòa giải thành đạt 84%.

  Về công tác cải cách thủ tục hành chính, trong nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, huyện đã thường xuyên tiến hành rà soát, hệ thống hoá các quy định về thủ tục hành chính để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Cơ chế một cửa đã được thực hiện đồng bộ ở cả cấp huyện và cấp xã. Từ năm 2015 đến tháng 3/2020 huyện đã tiếp nhận và xử lý 438.355 thủ tục hành chính. Huyện đã và đang triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong cung ứng dịch vụ hành chính công. Đến nay 100% xã được cài đặt và sử dụng Hệ thống Hồ sơ công việc; Phần mềm một cửa điện tử để quản lý hồ sơ một cửa, một cửa liên thông; kết hợp với Trang Thông tin điện tử huyện http://huyendienbien.gov.vn phục vụ tra cứu thông tin và thủ tục hành chính, liên kết đến các cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia; phần mềm chỉ đạo điều hành huyện... nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

  CCHC-2019.jpg

  (Bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Điện Biên)

  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được huyện đặc biệt quan tâm. Trong giai đoạn 2011 – 2020, huyện Điện Biên đã tập trung chỉ đạo kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn và các xã qua đó đã góp phần giảm tầng lớp trung gian, tinh gọn bộ máy, giảm bớt các quy trình xử lý công việc, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời vẫn bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương. Hiện nay, tổng số các cơ quan chuyên trách cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Điện Biên: 12; các Ban HĐND huyện: 03 (Ban Dân tộc, Ban Pháp chế; Ban Kinh tế - Xã hội); các cơ quan chuyên môn thuộc huyện là 10; đơn vị sự nghiệp ngành Giáo dục và đào tạo là 71 trường; 01 đơn vị sự nghiệp Văn hóa và Thông tin; sự nghiệp khác: 05 (trong đó Ban Quản lý dự án huyện nay là Ban QLDA các công trình huyện là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên); đơn vị hành chính cấp xã là 21 xã.

  Nhằm nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ công chức, huyện đã tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trong giai đoạn 2015 – 2020, huyện đã cử lực lượng cán bộ, CCVC tham gia 594 lớp tập huấn với 31.129 lượt cán bộ, CCVC tham gia. Việc bổ nhiệm, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, CCVC đã được huyển triển khai thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục của Nhà nước, tỉnh đề ra. Tổng số biên chế công chức giao năm 2020 là 93, có mặt đến tháng 3/2020 là 92; Tổng số biên chế viên chức giao là 2.042, có mặt đến tháng 3/2020 là 1.846.

  Giai đoạn 2015 - 2021 huyện dự kiến thực hiện tinh giản 409 biên chế, đảm bảo đến năm 2021 tinh giản 11,93% biên chế được giao năm 2015 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị Quyết số 39-NQ/TW. Đến nay, sau 5 năm thực hiện đã tinh giản là theo Nghị định 108/NĐ-CP là 260/409 người đạt 63,57% so với lộ trình; Khối đảng dự kiến tinh giản 06 biên chế đến nay đã thực hiện được 04 người; thực hiện kiêm nhiệm 02 chức danh Trưởng Ban Tuyên giao đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

  Huyện Điện Biên cũng tập trung ban hành nhiều chương trình hành động và giải pháp cụ thể để làm chuyển biến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Để theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản đã ban hành, UBND huyện ban hành Quy định về việc khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, công, đồng thời tiến hành thường xuyên các hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ. Hàng năm, tiến hành kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã để đôn đốc, chấn chỉnh tình hình kỷ luật kỷ cương hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

  Hiện đại hóa nền hành chính, hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước đã được quan tâm đầu tư thường xuyên. 100% cơ quan, đơn vị, UBND xã được trang bị đường truyền internet tốc độ cao. Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính đạt 100%.

  Trang thông tin điện tử huyện đã được xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2016 phục vụ công tác chuyên môn; góp phần đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, cung cấp các dịch vụ, dịch vụ hành chính công trực tuyến trên mạng để phục vụ người dân; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của huyện; Cập nhật và thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân về tình hình phát triển KT- XH, đảm bảo QP- AN và các vấn đề khác trên địa bàn; Thông qua Trang thông tin điện tử, thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và nâng cao vị thế của địa phương. Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Điện Biên đang cung cấp các dịch vụ Hành chính công ở mức độ 2 với 21 lĩnh vực và 118 bộ thủ tục. Bên cạnh đó, huyện đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết 61 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên nghiên cứu, xây dựng lộ trình nâng cấp Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện lên Cổng thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4; dự kiến triển khai trong năm 2020.

  Huyện Điện Biên đã xây dựng và triển khai thực hiện Hệ thống Một cửa điện tử đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện. Nhằm nâng cao trình độ quản lý trong các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện, các cơ, quan đơn vị và các UBND các xã.

  Hệ thống cung cấp các quy trình xử lý thủ tục hành chính, hệ thống biểu mẫu kèm theo thông qua giao diện người dùng. Hỗ trợ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong công tác tiếp nhận hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và trả kết quả. Tự động tính toán ngày hẹn trả kết quả trừ những ngày nghỉ và ngày lễ. Giúp kiểm soát tiến độ của các thủ tục hành chính, theo dõi được luồng xử lý công việc, thông báo công việc đến hạn, trễ hạn. Cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”. Công khai tình trạng xử lý hồ sơ, cho phép công dân, tổ chức theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ của mình. Tỷ lệ thủ tục hành chính đã được đưa vào Phần mềm Một cửa điện tử để xử lý hồ sơ qua mạng đạt 100%.

  Hiện nay 100% cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã đã được kết nối với hệ thống Hồ sơ công việc của Ủy ban nhân dân huyện. Hệ thống hồ sơ công việc của Ủy ban nhân dân huyện đã đảm bảo được việc trao đổi văn bản giữa Ủy ban nhân dân huyện với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện. Trong đó 100% văn bản thường được trao đổi qua hệ thống hồ sơ công việc. 100% cán bộ, CCVC và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã được trang bị Hòm thư điện tử công vụ @dienbien.gov.vn.

  Nhằm nâng cao hơn nữa Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước, huyện Điện Biên đã triển khai dự án lắp đặt hệ thống Hội nghị trực tuyến từ cấp huyện đến 100% các xã thuộc huyện. Trang bị và tổ chức tập huấn ứng dụng Chữ ký số cho 100% cơ quan, đơn vị và UBND xã trên địa bàn huyện. Việc triển khai hệ thống giao ban trực tuyến, chữ ký số đã rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí góp phân nâng cao chât lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

  Hiện nay, 100% cơ quan chuyên môn của huyện đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Năm 2018, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng, ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND 10 xã thuộc huyện Điện Biên (công bố phù hợp vào tháng 12/2018). Năm 2019, huyện đã xây dựng và ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND 15 xã còn lại, đến nay 100% UBND xã thuộc huyện được áp dụng và duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chát lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001.

  Để đạt được những kết quả nổi bật nêu trên là nhờ có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia, phối hợp của người dân và doanh nghiệp. Những thành công của cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 sẽ là cơ sở, nền móng vững chắc cho huyện Điện Biên thực hiện tốt những bước đi tiếp theo trong giai đoạn 2020-2030.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Trung tâm VH-TT-TH huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 766<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: