• HUYỆN ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Thời gian đăng: 27/08/2019 10:56:21 AM
 • Nhằm tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính và thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Trong những năm qua, huyện Điện Biên luôn xác định công tác Cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác cải cách hành chính luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và là mục tiêu phấn đấu. Lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính.

  Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên các nội dung như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính nhằm công khai, minh bạch, vừa tạo sự thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đảm bảo đúng pháp luật. Nhờ áp dụng hiệu quả và sáng tạo các giải pháp, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực và có những chuyển biến mạnh mẽ.

  Một trong những kết quả nổi bật đó là cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện đã rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện để kiện toàn lại cho phù hợp với yêu cầu. Cụ thể, thực hiện sáp nhập giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kie Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Bên cạnh đó huyện đã xây dựng Đề án và triển khai sáp nhập một số thôn bản thuộc các xã; một số Trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, trên địa bàn huyện.

  Công tác tuyển dụng và giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng, thường xuyên, kịp thời. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cũng đặc biệt được quan tâm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

  Việc thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được quan tâm, chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được nâng lên và có tính khả thi cao. Trong quá trình triển khai thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa quy trình, công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý và đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đến giải quyết.

  Qua rà soát, tính đến thời điểm hiện nay, huyện Điện Biên có trên 300 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Trong 06 tháng đầu năm 2019, tại cấp huyện có 4.128 thủ tục hành chính được giải quyết thông qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông và 33.205 thủ tục được giải quyết qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp xã.

  Việc thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, hàng năm được UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các đợt kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất theo các quy định.Trong thực hiện phân cấp quản lý được UBND huyện chú trọng, xác định rõ, minh bạch, cụ thể các mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, điều kiện và chế tài thực hiện các quy định phân cấp. Lồng ghép công tác kiểm tra, đánh giá tình hình, tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện vào công tác thanh tra, kiểm tra công tác CCHC hàng năm việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Kịp thời xử lý, chấn chỉnh và khắc phục các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đúng theo quy định.

  Ngày 11/4/2019, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2019. Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính đã tiến hành kiểm tra đối với 10 cơ quan chuyên môn và 09 đơn vị là Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện. Qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng tình hình triển khai công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện; trên cơ sở đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại của các đơn vị để kịp thời hướng dẫn, khắc phục, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị, địa phương; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị UBND các xã; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương.

  Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn: Thứ nhất, thực hiện tốt công tác cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó lấy yếu tố con người làm trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp, ủy quyền và lấy thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm động lực thúc đẩy.

  Thứ hai, xem công tác cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn phải là phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng ở các Chi, Đảng bộ, chính quyền các cấp. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện, góp ý, hiến kế của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn trên toàn huyện cùng chung tay thực hiện. Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến phục vụ người dân, doanh nghiệp; mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát chuyên đề, đặc biệt chú trọng kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và quy tắc ứng xử, thực thi công vụ.

  Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia công tác cải cách hành chính. Tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Qua đó, từng bước xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, gần dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

  Thứ tư, Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

  Thứ năm, Đẩy mạnh hoàn thiện công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến trong công tác quản lý điều hành và thực hiện các nhiệm vụ nhằm từng bước hiện đại hoá nền hành chính, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trên địa bàn huyện./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 946<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: